Why not

Đóng

một lần nữa khẳng định 3 giá trị cốt lõi
của các dòng xe tay ga Yamaha